top of page

JTBC 여행도서관 리모델링
서울시 강서구 가양동
Completed

JTBC 여행도서관 리모델링.jpg
[크기변환]_DSC4900-HDR.jpg


대지위치 : 서울특별시 강서구 가양1동 1482번지 가양8단지
용 도 : 공동주택 내 관리동
대지면적 : 30,530.88㎡
연면적 : 288㎡
건축면적 : 769.50㎡
구 조 : 철근콘크리트조, 철골조
층 수 : 지상2층, 지하1층

[크기변환]_DSC4948-HDR.jpg
[크기변환]_DSC4873-HDR.jpg
[크기변환]_DSC5080-HDR.jpg
[크기변환]_DSC5161-HDR.jpg
[크기변환]_DSC5307-HDR.jpg
[크기변환]_DSC5298-HDR.jpg
[크기변환]_DSC5222-HDR.jpg
bottom of page